Bookmark and Share

Nordisk glæde over EU-dom
Svensk og norsk fagbevægelse ser nye muligheder efter EU-domstolen gav finner medhold om mindsteløn
19. februar 2015

EU-Domstolen gav fornylig den finske fagbevægelse medhold i en sag om aflønningen af 186 udstationerede polakker. Domstolen gav fagbevægelsen ret i, at det stadig er op til ”lov eller sædvane” i medlemslandene, hvordan man definerer mindstelønnen. Dommen betyder, at de udstationerede polakker i den aktuelle sag, skal have efterbetalt et stort beløb.

Dommen slår fast, at arbejdsgiveren ikke bare kan slippe af sted med at betale den absolut laveste løn, som er nævnt i overenskomsten. De udstationerede arbejdere har ret til de samme tillæg, som gælder for finske arbejdere, der ”udstationeres”.  Det gælder f.eks. dagpenge, som skal dække udgifter ved at være væk fra hjemmet.
Mens dommen ikke får umiddelbare konsekvenser i Danmark, i fagbevægelsen vurderer man, at den ”flugter” med den danske lavallov, så forventer svensk LO, at dommen får direkte konsekvenser i Sverige.

- Det vigtige ved dommen, som vi ser det, at den på en helt anden måde end før gør det klart, at det enkelte medlemsland selv har stor et stort fortolkningsrum for, hvad som indgår som de hårde kerne i begrebet mindsteløn. At vi f.eks. kan kræve, at den udstationerede arbejder indplaceres i samme lønkategori, som en svensk arbejdstager, der udfører samme arbejde. Det bliver den aktuelle mindsteløn, sådan som vi ser det, siger LO juristen Robert Sjunnebo til Europortalen.

Dommen kan også give medvind til den svenske regerings planer om at skrotte den såkaldte Laval-lov, som har begrænset de svenske fagforeningers muligheder for at konflikte for lige vilkår til de udstationerede arbejdere. 

På linje med norsk højesteret

Norsk LO hilser også dommen velkommen.
– EU-domstolen har med dette afsagt en afgørelse, som er meget vigtig for norsk og europæisk fagbevægelse. Domstolen har ikke taget hensyn til generaladvokatens råd, som ville have betydet en meget restriktiv fortolkning af Laval-dommen, og for de nationale handlingsrum i udstationeringsdirektivet, sig LO-juristen Håkon Angell til frifagbevegelse med henvinsning til det forslag til afgørelse, som EU-domstolens generaladvokat tidligere er kommet med. Generaladvokaten lagde op til en yderligere stramning af Lavaldommen: Han kunne ikke se nogen som helst grund til, at udstationerede arbejdere skulle være berettiget til mere end den absolutte mindsteløn.


Dommen får direkte betydning for norsk LO’s arbejde mod social dumping, og de langvarige kamp, som Fellesforbundet og LO har kæmpet for at sikre lige vilkår på de norske værfter.
Den norske værftsoverenskomst er almengjort, og fagbevægelsen har kæmpet for at de udstationerede arbejdere på de norske værfter skulle have samme vilkår, som deres norske kolleger. Der har de senest fået medhold i i den norske højesteret, men arbejdsgiverne vil stadig ikke anerkende det og har forsøgt at trække EU-kommissionen ind på deres side.

- Dommen styrker højesterets afgørelse i værftsdommen, siger Angell.

Han peger på, at EU-domstolen understreger, at formålet med direktivet er todelt, dels at forhindre illoyal konkurrence fra udstationerede virksomheder, dels at sikre udstationerede arbejdstagere den minimumsbeskyttelse med hensyn til løn- og arbejdsvilkår som gælder i værtslandet, og som ligger inden for de områder, som reguleres af kernen i direktivet. (brink)

 Back to Top