Bookmark and Share

EU-lande i opgør om social dumping


Den svenske statsminister Löfven deltog i diskussionerne om at ændre udstationeringsdirektivet på arbejdsministrenes møde i Stockholm torsdag fredag

Sverige vil gøre op med udstationerings-direktivets blåstempling af social dumping, mens en række østeuropæiske regeringer er lodret imod
14. september 2015

- Sveriges regering vil presse hårdt på for at sikre et mere retfærdigt arbejdsmarked og en stærkere social dimension i EU. Svenske lønmodtagere skal føle sig trygge mod at blive udkonkurreret af løndumping, siger den svenske arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson til Europaportalen.

Hun var torsdag og fredag vært for et møde mellem ni arbejdsministre fra en række EU-lande, hvor de bl.a. drøftede en ændring af udstationeringsdirektivet.
Mødet er blot det seneste i rækken efter at den socialdemokratiske regering sidste år sammen med svensk LO startede et initiativ, som bl.a. har sat sig som mål at få indført en social protokol i EU, som skal sætte de faglige rettigheder over det indre markeds fire friheder.

Svenskerne forsøger sammen med en række andre lande at presse EU-kommissionen inden den senere på året fremlægger en såkaldt mobilitetspakke, som både skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, men angiveligt også skal stoppe misbrug af den frie bevægelighed.

- Problemet med udstationeringsdirektivet er, at vi ikke kan kræve svenske kollektive overenskomster. Hvis du er udstationeret fra et byggefirma, så skal du bare have den svenske mindsteløn og ikke den samme løn som de andre. Det er urimeligt. Det, Sverige vil opnå, er lige løn for lige arbejde på samme arbejdsplads, siger Ylva Johansson til altinget.se.

Problemet opstod tilbage i 2007, hvor EU-domstolen dømte de svenske bygningsarbejderes blokade af det lettiske firma Laval for ulovlig. Domstolen fastslog, at fagbevægelsen ikke kan konflikte for at sikre udstationerede arbejdere bedre vilkår end de minimumskrav, som bl.a. mindsteløn, som udtrykkeligt er nævnt i udstationeringsdirektivet.

- I dag er udstationeringsdirektivet et loft, der begrænser de krav, vi kan gøre gældende i kollektive overenskomster med de virksomheder, som er udstationerede. Det forhindrer os i at sikre, at lønmodtagere behandles lige,” siger Johan Danielsson, der er EU-¬koordinator for LO til Altinget.se.

Fingrene væk fra direktivet

Sverige skrev i juni sammen med seks andre EU-landes regeringer til EU-kommissionen og foreslog, at revidere udstationeringsdirektivet, så det sikrede lige løn for lige arbejde. Det udløste straks et ”modbrev” fra ni østeuropæiske EU-lande, som afviser at røre ved direktivet.

- Alle henvisninger til lige løn for lige arbejde på samme sted, er en fejltagelse og uforeneligt med et virkeligt indre marked, skriver de ni regeringer.

Og de slutter med at slå fast, at ”der ikke bør findes nogen forhindringer for at serviceleverandører kan profitere af konkurrencefordelen som følger af forskellene i de nationale
lønninger.” De minder også om, at fordelene ”foreløbig er sikret i den gældende EU-ret, ikke mindst på baggrund af EU-domstolens afgørelser.”

Ifølge den svenske minister, er mødet også et forsøg på at bygge bro mellem de to fronter, derfor deltog der også ministre fra Østeuropa i Stockholm.
Deltagerne ved det uformelle ministermøde kom fra Italien, Kroatien, Østrig, Sverige, Holland, Bulgarien, Luxemburg, Frankrig og Belgien.

Hvor er Danmark

Danmark har ikke deltaget i den svenske regerings forskellige initiativer heller ikke under den tidligere regering. Men sidste uges møde i Sverige får nu Enhedslistens ordfører Finn Sørensen til at efterlyse regeringens position.

- Hvorfor deltager den danske regering ikke i mødet, er det fordi man ikke har fået en invitation, eller fordi man ikke ønsker at deltage, spørger han i et udvalgsspørgsmål til beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesminister Neergaard bliver også afæsket en stillingtagen til kravet om lige vilkår:

- Er ministeren enig i det brev som Sverige og 6 andre EU-lande sendte til Kommissær Thyssen d. 18. juni 2015, hvor landene blandt andet understregede behovet for en ændring af udstationeringsdirektivet så det sikres at udstationerede arbejdere aflønnes på lige vilkår med værtslandets arbejdere, spørger Finn Sørensen. (brink)

 Back to Top