Bookmark and Share

EU-dom styrker retssikkerheden for syge


Arbejdsgivere kan ikke automatisk fyre handicappede efter 120-dages reglen, fastslår EU-domstolen

HK har fået medhold ved EU-domstolen i sag om fyringer efter 120 dages reglen
17. april 2013

HK har via Sø- og Handelsretten fået EU-domstolen til at afsige en såkaldt præjudiciel afgørelse, som giver forbundet medhold i, at det er forskelsbehandling at fyre mennesker med handicap efter den såkaldte 120-dages regel, fordi sygedagene skyldes deres funktionsnedsættelse.

De to HK’ere blev begge blev fyret efter 120-dages reglen i funktionærloven, men HK mente, det var en krænkelse af loven om forskelsbehandling, fordi sygedagene skyldtes en funktionsnedsættelse. Det ene medlem havde piskesmæld efter en trafikulykke og det andet slidgigt i ryggen.

HK havde rejst spørgsmålet om, hvordan man definerer og afgrænser begrebet handicap. Handicappede er nemlig sikret en særlig beskyttelse på arbejdsmarkedet.
EU-Domstolen slår fast, at handicap skal defineres som en funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man har en lidelse, der betyder at man ikke kan fungere på fuld tid på lige fod med andre på arbejdsmarkedet. Og det uanset om lidelsen kan helbredes, er kronisk, medfødt eller opstået ved ulykke.

- Det er en meget vid definition af handicapbegrebet, som ikke efterlader mange muligheder for arbejdsgiverne til at lave krumspring, siger Finn Sørensen, socialordfører for Enhedslisten.

Han glæder sig over domstolens afgørelse.

- Alt i alt er der tale om en styrkelse af retssikkerheden for mennesker med funktionsnedsættelse. Men inden vi falder i svime over EU-domstolen. Så er det værd at huske, at afgørelsen netop tager udgangspunkt i at EU i 2009 tiltrådte FN’s Handicapkonvention. Afgørelsen handler netop om, at domstolen må fortolke direktivet om forskelsbehandling i lyset af FN’s konvention, siger Finn Sørensen.

120 dages regel gælder ikke handicappede

En anden del af dommen, kan få afgørende betydning for de mange sager, der ligger i HK og andre fagforeninger.
- Dommen siger klart, at en arbejdsgiver ikke må fyre dig efter 120 sygedage, når sygedagene skyldes en funktionsnedsættelse. Det får betydning for mange også udenfor HK, siger Mette Kindberg næstformand i HK.

Finn Sørensen er enig:
- Det bliver svært at fyre mennesker med handicap i henhold til 120-dages reglen. Samtidig er det en styrkelse af deres retsstilling i forhold til de normale opsigelsesvarsler. Nu sker det med en måneds varsel, men med dommen bliver det svært for arbejdsgiveren at slippe for opsigelsesvarsel udover en måned, siger han.

Domstolens afgørelse betyder, at mange der allerede er fyret efter 120-dages reglen har mulighed for at rejse sagen igen, forældelsesfristen er fem år.
Ret til nedsat tid

Det sidste princip HK ville have klarlagt af EU-Domstolen var, hvor langt en arbejdsgivers forpligtelser strækker sig, når en medarbejder har en funktionsnedsættelse.
Her slår domstolen fast, at en arbejdsgiver udover hjælpemidler også skal give medarbejderen ret til nedsat tid, når det er en betingelse for at medarbejderen kan blive i jobbet.
- Det her betyder, at mange kan føle sig sikre i deres ansættelse, selvom de har en funktionsnedsættelse, siger Mette Kindberg.

- Det nye er, at nedsat arbejdstid er en mulighed, der skal ses på, inden der sker fyring, siger Finn Sørensen. Men han understreger, at det stadig er en konkret vurdering for domstolen:

- Hvis arbejdsgiveren kan begrunde det med, at det vil være en ”uforholdsmæssig stor byrde,” så kan han stadig fyre folk. Det beror på en vurdering af virksomhedens samlede situation, siger han.

Sagen har indtil videre taget otte år, og efter EU-Domstolen nu har fastlagt principperne, skal sagen for Sø- og Handelsretten igen. (brink)

 Back to Top